Sídlo Městské policie Krupka

Budova Městské policie
     Městská policie Krupka sídlí v budově čp. 81 na Mariánském náměstí v centru města, v blízkosti budovy Městského úřadu, v těsném sousedství baziliky Bolestné Panny Marie. Výkon služby v budově Městské policie je v nepřetržitém provozu a občané je mohou kontaktovat 24 hodin denně.

Městská policie města Krupka

Pracoviště strážníků
Městská policie Krupka (dále jen MP), zřízena obecně závaznou vyhláškou města Krupka o MP, schválenou Usnesením Městského zastupitelstva č. 5, ze dne 27.4.1992, plní zákonem vymezené úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.
MP Krupka je orgánem města (ust. § 1 odst. 1 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění), plní úkoly stanovené tímto zákonem.
Ve své činnosti spolupracuje s Policií České republiky.
Každý má právo obracet se na strážníka se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.

Strážníci plní zejména úkoly na úsecích:

Pohled kamerového systému
ochrany bezpečnosti osob a majetku
ochrany veřejného pořádku a dodržování pravidel občanského soužití
boje proti kriminalitě
odhalování, oznamování přestupků a ukládání pokut v blokovém řízení
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a používání technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
ochrany objektů, napojených na pult centralizované ochrany a strážní služby při hlídání objektů města
monitorování lokalit města napojených na kamerový monitorovací systém města
upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě
MP plní i další úkoly, uložené starostou města nebo ředitelem MP

Z historie Městské policie města Krupka

Pracoviště monitorovacího systému

     V prvních třech měsících po schválení vyhlášky o Městské policii nastoupilo k Městské policii 7 strážníků, z nichž 3 pracují u naší Městské policie dodnes. V průběhu let, až do současné doby, se u Městské policie Krupka vystřídalo 29 strážníků. Potěšitelné pro nás je, že jeden ze zakládajících strážníků naší Městské policie, který nastoupil k PČR, pracuje v současné době jako vedoucí obvodního oddělení Policie ČR v Teplicích, Trnovanech.

     Z důvodu potřeb pro zajišťování klidu a veřejného pořádku ve městě byl počet strážníků zvyšován až na číslo 22. Kromě strážníků je u Městské policie zaměstnáno 6 operátorů kamerového monitorovacího systému, který město zřídilo jako projekt z programu prevence krminality, dvě pracovnice zajišťující chod Městské policie (hospodářka a uklízečka) a čtyři strážní, kteří hlídají objekty města. Schéma organizační struktury Městské policie Krupka je obsahem našich stránek.

Aktuality

13.1.2011 - ZRUŠENÍ WWW STRÁNEK MĚSTSKÉ POLICIE A ODKAZ NA NOVÉ WWW STRÁNKY

POZOR ZMĚNA - OD 01.02.2011 JSOU K DISPOZICI NOVÉ STRÁNKY MĚSTSKÉ POLICIE KRUPKA NA NOVÉ ADRESE www.mpkrupka.eu STRÁNKY SE V SOUČASNÉ DOBĚ PŘIPRAVUJÍ A STÁVAJÍCÍ STRÁNKY NEJSOU JIŽ MĚSTSKÉ POLICII KRUPKA K DISPOZICI.

Úvod | Struktura | Odtah vozidel | Stalo se... | Otázky | Prevence kriminality | Kontakty
. : : (c)2008 Web by Multitec Computers s.r.o. & Černý Design . : : . IE6+,FF2+,O8+,GCH Ready - n.č. : : .